Disclaimer Website

De toegang tot en het gebruik van de informatie op deze website is kosteloos, doch houdt de stilzwijgende aanvaarding in door de gebruiker van de hiernavermelde voorwaarden, onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen. De gebruiker erkent dat deze website uitsluitend is bedoeld voor informatieve doeleinden en dus louter dient ter algemene informatievoorziening. Niets van deze informatie op deze website is te beschouwen als een aanbod dat het Vlaams Woningfonds kan verbinden op welke wijze ook. Het gebruik van deze site is op eigen risico. Het Vlaams Woningfonds kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige, al dan niet rechtstreekse, schade van welke aard ook die het gevolg is van of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van de site. Het Vlaams Woningfonds geeft aldus geen enkele garantie met betrekking tot:

  • het functioneren van de website. Onderbrekingen of storingen kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige (financiële) compensatie voor welke schade dan ook.
  • de verstrekte informatie. Alhoewel deze site naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen wordt bijgewerkt biedt het Vlaams Woningfonds geen enkele waarborg wat de accuraatheid, volledigheid of actualiteit betreft van de verstrekte gegevens. Het Vlaams Woningfonds behoudt zich bovendien het recht voor om op gelijk welk tijdstip de inhoud van de site te wijzigen, te blokkeren of te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te nemen voor de gevolgen van deze verandering.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen: het Vlaams Woningfonds geeft hieromtrent geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites. Het opnemen van deze links wijst evenmin op enig verband, partnerschap, goedkeuring of akkoord met de inhoud ervan. Een link leggen naar de homepage van deze site is mogelijk mits voorafgaande goedkeuring te bekomen.

De volledige inhoud van deze website, met inbegrip van tekst, beelden, logo´s, vormgeving en creatie zijn eigendom van het Vlaams Woningfonds. U kan de teksten en illustraties afdrukken voor privé-gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Het is de gebruiker niet toegestaan geheel of gedeeltelijk de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, te wijzigen, te verwijderen, te verspreiden, te publiceren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verleend door het Vlaams Woningfonds. In geval toestemming wordt verleend moet steeds de bron worden vermeld.

Het Vlaams Woningfonds behoudt zich het recht voor bovenstaande gebruiksvoorwaarden op elk tijdstip te wijzigen. Deze wijzigingen treden dan in werking op het ogenblik waarop deze gewijzigde voorwaarden op deze website worden vermeld.

Disclaimer e-mailberichten

De informatie verzonden in of met onze e-mails en de eventuele bijlagen is vertrouwelijk en alleen bestemd voor het individu of de entiteit aan wie ze gericht zijn. Indien u per vergissing e-mails ontvangt, gelieve ons hiervan te verwittigen en deze berichten en de eventueel toegevoegde bestanden uit uw systeem te verwijderen. Openbaarmaking, kopiëren, verspreiden, verdelen of ander gebruik onder welke vorm ook van de inhoud van de berichten zonder onze uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming is niet toegestaan.

De integriteit en veiligheid van de e-mailberichten, met inbegrip van alle bijlagen, kan niet worden gegarandeerd en kan onderhevig zijn aan virussen, onderschepping en wijzigingen waarvoor geen machtiging werd verleend en waarvoor wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, welke het directe en/of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gesteund zijn op informatie die in of met onze e-mails zijn verstuurd.

Vlaams Woningfonds bv
Adres van de maatschappelijke zetel:
Ieperlaan 41 1000 Brussel
KBO 0421 111 543 RPR Brussel
FSMA 016598 A