Algemeen

Hoewel de fiscale attesten officieel pas beschikbaar moeten gesteld worden aan FOD Financiën (BelcoTax)  uiterlijk 1 maart, probeert het Vlaams Woningfonds om deze toch ter beschikking te stellen van zijn ontleners. Je ontvangt hiervan een verwittingsmail.

Van zodra het fiscaal attest beschikbaar is, kan je het terugvinden op het “MijnWoningfonds”-platform door te drukken op de knop “Bekijk details” van het specifieke krediet en vervolgens de optie “Documenten” aan te klikken.

 

Onder de paragraaf “Attesten” kan je vervolgens alle beschikbare attesten van de afgelopen 2 jaar terugvinden.

 

Deze attesten worden je aangeboden in het universeel formaat PDF (Portable Document Format) wat kan gelezen worden door diverse PDF-lees software (bvb. Adobe Acrobat Reader)

Alle documenten die op de website ter beschikking worden gesteld, zijn aangemaakt in het universeel formaat PDF (Portable Document Format).

 

Dit type documenten kan gelezen worden met diverse software-programma’s. Een veel gebruikte software hiervoor is bijvoorbeeld “Adobe Acrobat Reader” welke gratis te installeren is via Adobe Reader

 

Via de browser kan ingesteld worden met welke software dergelijke PDF-documenten kunnen worden geopend. Deze instellingen zijn afhankelijk van de gebruikte browser. Voor de meest courante browser kan je op de volgende website vinden hoe de instellingen kunnen aangepast worden: PDF-plugin configuratie

 

Voor gebruikers van de Google-Chrome browser kan volgende procedure hierbij helpen: Pdf's openen in Chrome

 

Een mogelijk alternatief, om deze bestanden te lezen, is om het bestand te downloaden en vervolgens dit te openen met een PDF-lees programma.

Indien je een mail van ons kreeg met de vraag om jouw wachtwoord te wijzigen en je hebt zelf deze actie niet geïnitieerd, heeft waarschijnlijk iemand gepoogd om zich aan te melden op jouw kredietdossier.

 

In dit geval mag je deze mail negeren of je kan je aanmelden op het “MijnWoningfonds”-platform en daar alsnog jouw wachtwoord wijzigen. Uit veiligheidsoverwegingen is het af te raden dit wachtwoord te delen met anderen.

Klik bij het aanmeldscherm de optie “Wachtwoord vergeten” aan en je zal een mail ontvangen die jou zal uitleggen hoe je jouw wachtwoord kan vervangen.

 

Uit veiligheidsoverwegingen is het af te raden dit wachtwoord te delen met anderen.

Vlaamse woonlening

Maak online of telefonisch een afspraak.

Bij het openen van je kredietaanvraag op onze provinciale dienst of bij een sociale kredietverlenende huisvestingsmaatschappij maken we voldoende tijd voor je vrij om eerst na te gaan wat je wensen zijn en wat mogelijk is.

Je krijgt dan van ons documenten mee die moeten ingevuld worden door o.a. je notaris, werkgever... Eerst een afspraak maken is dus essentieel om ervoor te zorgen dat wij voldoende tijd voor je kunnen vrijmaken.

Na ontvangst en onderzoek van de belangrijkste documenten wordt je dossier overgemaakt aan onze maatschappelijke zetel te Brussel, waar een andere dossierbeheerder je kredietaanvraag verder opvolgt en afhandelt. Deze dossierbeheerder houdt je op de hoogte van de stand van je dossier en staat je bij tot het tekenen van de kredietakte. Je kan je dossierbeheerder steeds telefonisch bereiken op zijn/haar rechtstreeks nummer of via e-mail. Alle contactadressen en telefoonnummers vind je bij contact.

De kredieten van het Vlaams Woningfonds zijn kredieten met een onroerende bestemming verstrekt met een hypothecaire zekerheid. Bij een hypothecair krediet neemt de kredietverstrekker een hypotheek op de woning of het appartement van de kredietnemer.

Een hypothecair krediet vereist de registratie van de kredietakte (die wordt opgesteld en getekend bij de notaris) op het registratiekantoor en een inschrijving op het hypotheekkantoor. Deze hypotheek biedt de kredietverstrekker een zekerheid op de opbrengst van jouw woning bij verkoop tot volledige voldoening van jouw schuld.

De duur van de Vlaamse woonlening kan in principe nooit meer bedragen dan 25 jaar.

In afwijking daarvan kan de looptijd van de Vlaamse woonlening maximaal 30 jaar bedragen als de ontlener onvoldoende solvabel is om het gevraagde krediet in 25 jaar af te betalen. In dat geval wordt de looptijd vastgesteld op de minimum looptijd waarin de ontlener wel solvabel is.

De Vlaamse woonlening moet in ieder geval volledig terugbetaald zijn in het jaar waarin de jongste ontlener 75 jaar wordt.

Ook op financieel gebied is het beter om te voorkomen dan om te genezen. Er bestaan heel wat mogelijkheden om je verder te helpen wanneer je je in financiële moeilijkheden bevindt. Wanneer je moeilijkheden ondervindt om je woonkrediet af te betalen, kan je steeds onze dienst betwiste zaken contacteren (bz@vlaamswoningfonds.be of op het nummer 02 548 92 02)

De overheid voorziet ook in een gratis verzekering bij inkomensverlies, namelijk de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Onderschrijf deze zeker wanneer je een krediet afsluit. Voor meer informatie: verzekeringgewaarborgdwonen.be.

Voor de aankoop van een woning of appartement kan het Vlaams Woningfonds enkel een krediet toekennen in eerste hypothecaire rang.

Voor werken aan je woning/appartement kan het Vlaams Woningfonds ook kredieten toekennen in tweede hypothecaire rang. Een hypothecair krediet (eventueel bij het Vlaams Woningfonds) dat destijds heeft gediend voor de aankoop/bouw van de woning/het appartement kan dus gerust blijven verder lopen. Bij het bepalen van het maximum bedrag dat je kan ontlenen, wordt er wel rekening gehouden met het bedrag van een bestaande hypotheek.

Het Vlaams Woningfonds betaalt het kredietbedrag nooit rechtstreeks aan de ontleners. De gelden worden tijdig gestort op de financiële rekening van de door jou gekozen notaris, zodat deze de verkoper of vorige kredietverstrekker/geldschieter kan betalen.

Indien je werken uitvoert, wordt het daarvoor bestemde kredietbedrag op een lopende rekening bij het Vlaams Woningfonds geplaatst. Van zodra de kredietakte werd ondertekend, kan onze dienst ‘betalingen’ overgaan tot uitbetaling van de gelden die hiervoor bestemd zijn.

Indien de werken een omgevingsvergunning  voor stedenbouwkundige handelingen vereisen, hebben wij wel eerst een bewijs nodig dat deze werd toegekend. De gelden van lopende rekening dienen in principe binnen de drie jaar na het tekenen van de kredietakte te worden opgenomen.

Je kan de gelden voor de financiering van de werken opnemen naarmate van de uitvoering van die werken. Dit houdt in dat het bedrag van de nog uit te betalen gelden op elk ogenblik minstens overeenstemt met de werkelijke kostprijs van de nog uit te voeren werken. Er zal  daarom aan je op geregelde tijdstippen gevraagd worden foto’s te bezorgen die de stand van de werken aantonen alsmede een verklaring op eer af te leggen i.v.m. de uitvoering van de werken.

Ter opname van de gelden dienen er ons onbetaalde facturen ondertekend als 'goed voor betaling' te worden opgestuurd, gemaild of opgeladen via “MijnWoningfonds”. Onze dienst betaalt dan rechtstreeks aan de aannemer en/of leverancier in kwestie.

Een beperkt deel van het geleende bedrag kan ook op jouw persoonlijke bankrekening gestort worden voor de betaling van kleine facturen en/of kostennota's. Deze vorm van opname is beperkt tot de totaalsom van maximum 15 000 EUR en wordt in principe in deelschijven uitbetaald: ons dienen hierbij dan wel de nodige bewijsstukken (betaalde facturen en/of kassabewijzen) van elke uitbetaalde schijf te worden bezorgd vooraleer een volgende schijf kan worden bekomen.

Blijft er, nadat alle werken zijn uitgevoerd, nog geld over? Dan wordt dat als vroegtijdige afkorting op het krediet geboekt. Het geld dat zich op de lopende rekening bevindt, brengt intrest op tegen dezelfde intrestvoet als deze op je krediet.

Indien je in echtscheiding bent of je samenwoning beëindigt, je woning wenst te behouden en aan de basisvoorwaarden voldoet, kan je een Vlaamse woonlening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds. Bovendien houden wij enkel rekening met jouw deel van het geïndexeerde inkomen. De kredietakte kan wel pas getekend worden nadat je definitief uit de echt gescheiden bent of de samenwoning hebt beëindigd.

De kredieten bij het Vlaams Woningfonds zijn sociale kredieten. Bijgevolg dient niet alleen rekening gehouden te worden met je maandinkomen. Meestal vergt alles iets meer tijd dan bij een commerciële bankinstelling. Je geduld wordt echter beloond in de vorm van een uiterst voordelig termijnbedrag. De moeite waard, toch?

Indien je actief meewerkt aan de samenstelling van je kredietdossier, komt alles steeds op tijd in orde. Wij raden je daarom ook aan om bij de aankoop van een woning of appartement contact met ons op te nemen nog vóór je een verkoopovereenkomst ondertekent. Niet alleen kunnen wij je nuttige informatie verstrekken, er kunnen eventueel ook al enige voorbereidingen in verband met het eventueel krediet worden getroffen.

Het kredietaanbod is de brief die je van het Vlaams Woningfonds ontvangt op het ogenblik dat je dossier volledig in orde is en die je zo spoedig mogelijk ondertekend dient terug te bezorgen aan het Vlaams Woningfonds. Alle voorwaarden over je krediet staan hierin vermeld.

Na ontvangst door het Vlaams Woningfonds van het ondertekende aanbod (i.e. kredietovereenkomst) kan je contact opnemen met de notaris om een datum af te spreken voor het tekenen van de akte. Alle verdere formaliteiten worden tussen de notaris en het Vlaams Woningfonds geregeld.

Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) geeft de kostprijs van het krediet op jaarbasis weer. Het houdt rekening met de totale kosten verbonden aan het krediet. Het JKP laat je toe om gemakkelijker kredieten onderling met elkaar te vergelijken.

Om het JKP van een krediet bij het Vlaams Woningfonds te berekenen wordt uitgegaan van de volgende kosten:

 • totaal bedrag aan intresten die worden betaald over de volledige duurtijd van het krediet
 • dossierkosten van 100 EUR
 • kosten hypothecair krediet: de bedragen die de notaris int voor de overheid zoals de registratierechten en de hypotheekkosten alsmede een maximaal bedrag aan administratieve kosten ter vestiging van de volledige hypothecaire inschrijving voor het kredietbedrag. Het ereloon van de notaris en de er op verschuldigde btw zijn hier niet in begrepen.

Ja. Pleegkinderen worden door het Vlaams Woningfonds beschouwd als kinderen ten laste tijdens de duur van hun opname in het gezin.

Indien de pleegkinderen het gezin zouden verlaten tijdens de looptijd van het krediet, is een aanpassing van de rentevoet mogelijk.

De beleende woning moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning. Als de woning ook voor handelsdoeleinden wordt gebruikt, kan het krediet slechts worden toegestaan als de geschatte verkoopwaarde van het deel van de woning dat bestemd is voor bewoning groter is dan de waarde van het deel van de woning dat bestemd is voor handelsdoeleinden. Het krediet mag daarenboven geen betrekking hebben op werken aan het deel van de woning dat uitsluitend bestemd is voor handelsdoeleinden.

Nee, sinds 1 januari 2021 kan je enkel bij het Vlaams Woningfonds terecht tenzij je in het verleden een woonkrediet hebt afgesloten bij de VMSW en een deel van het kapitaal weer wenst op te nemen. In dit geval moet je althans voorlopig opnieuw contact opnemen met de VMSW.

Voor kredieten afgesloten vanaf 1 januari 2020 is het niet meer mogelijk in te stappen in het stelsel van de woonbonus. De datum van de hypothecaire kredietakte bij de notaris is hierbij van belang.

De afschaffing van de woonbonus heeft evenwel geen enkele impact op de bestaande fiscale inbreng van jouw al lopend woonkrediet. Je zal dus verder jaarlijks een fiscaal betalingsattest ontvangen.
Dit is ook het geval indien je jouw huidige gezinswoning, die al is gefinancierd met een krediet bij het Vlaams Woningfonds, verkoopt en een nieuwe woning gaat aankopen, zelfs indien dit na 1 januari 2020 wordt gedaan mits de oorspronkelijke hypothecaire inschrijving op het verkochte goed wordt overgebracht naar het nieuwe goed, een zogenaamde pandwissel of hypotheekoverdracht.
Dat laatste is trouwens ook interessant omdat je dan geniet van lagere notariskosten. Er is hierbij enkel de beperking dat je het fiscaal voordeel alleen behoudt voor het nog uitstaande bedrag. Als je bijleent om de verrichting te realiseren, dan wordt dat bijkomend deel beschouwd als een nieuwe lening waarvoor je geen woonbonus kan toegekend worden indien de akte na 1 januari 2020 wordt getekend.

Wie eerst zijn woning, gefinancierd met een krediet bij het VWF, wenst te verkopen en die nadien een ander onroerend goed wil aankopen, doet er goed aan contact op te nemen om te zien of er geen hypotheekoverdracht of pandwissel mogelijk is. De oorspronkelijke hypothecaire inschrijving op het verkochte onroerend goed wordt daarbij overgebracht naar dat ander onroerend goed.

Een hypotheekruil wordt doorgaans doorgevoerd om kosten voor een nieuwe lening te besparen.

Voor meer inlichtingen contacteer onze dienst notariële zaken op het nummer 02 548 91 22 of mail naar nz@vlaamswoningfonds.be.

Nadat de kredietakte bij de notaris is getekend, wordt je kredietdossier ter beschikking gesteld van verschillende diensten. Afhankelijk van je vraag kan je deze diensten eveneens rechtstreeks bereiken op de volgende telefoonnummers (uitgezonderd op donderdag):

Je kan ook steeds je digitaal kredietdossier raadplegen via MijnWoningfonds.

Een tijdelijk uitstel van kapitaalsaflossing kan zonder kosten worden aangevraagd na het tekenen van de kredietakte ingeval ontlener bij de aanvang van het krediet wordt geconfronteerd met een dubbele huisvestingskost doordat naast de afbetaling van het krediet ook nog een huur dient te worden betaald.

Dit uitstel loopt over een periode van in principe maximum 6 maanden en kan uitzonderlijk eenmalig op gemotiveerd verzoek worden verlengd. Tijdens deze uitstelperiode dienen de vervallen debetintresten wel te worden betaald en na afloop ervan dient de opgelopen betaalachterstand tegenover de normale aflossingstabel te worden ingehaald door een tijdelijk verhoogd betaalplan. Na deze aanzuivering wordt de aflossing van het krediet hernomen volgens de oorspronkelijke aflossingstabel.

Huurwaarborglening

Door de loutere aanvraag in te dienen ga je als aanvrager akkoord met de terugbetalingsvoorwaarden en ben je dus verbonden als het Vlaams Woningfonds oordeelt dat je aan de toekenningsvoorwaarden voldoet. Een aparte kredietovereenkomst dient dus nadien niet meer te worden ondertekend.

Er wordt je geen huurwaarborglening toegekend indien je op het ogenblik van de beoordeling door het Vlaams Woningfonds niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.

Voorts wordt je geen huurwaarborglening toegekend als

 • al eerder twee huurwaarborgleningen werden toegekend, waarvan de terugbetalingstermijn nog niet verstreken is;
 • je een betalingsachterstand hebt bij een eerder verleende huurwaarborglening;
 • een eerder verleende huurwaarborglening vervroegd opgeëist werd ingevolge onjuiste en onvolledige verklaringen afgelegd te kwader trouw en er nog geen termijn van drie maanden verstreken is sinds de volledige vervroegde terugbetaling na die opeising.

Op gemotiveerd verzoek kan:

 • de oorspronkelijke betalingstermijn met zes maanden worden verlengd en het verschuldigde maandbedrag daaraan worden aangepast;
 • een betalingsuitstel worden toegestaan; de termijn waarin de lening moet worden terugbetaald, wordt daarmee verlengd.

Let op: geld lenen, kost ook geld.

Bij een betalingsachterstand van twee vervallen maandelijkse afbetalingen zal het OCMW van jouw woonplaats op de hoogte worden gebracht.
Een betalingsachterstand kan eveneens aanleiding geven tot een melding aan de “Centrale voor Kredieten aan Particulieren”.

De lening wordt vervroegd volledig opgevorderd bij een achterstand van ten minste twee vervallen maandelijkse afbetalingen of een bedrag dat gelijk is aan 20 % van het nog terug te betalen totaalsaldo én je 1 maand nadat je een aangetekende zending met ingebrekestelling hebt ontvangen, je verplichtingen niet bent nagekomen. In afwachting van de vervroegde terugbetaling ben je een intrest verschuldigd van 2,05% op jaarbasis.

Niet-betaling kan aanleiding geven tot gedwongen invorderingsmaatregelen zoals beslag op je inkomsten.

Je kan beroep aantekenen bij de toezichthouder tegen de beslissing dat geen verlenging van de betalingstermijn of uitstel van betaling wordt toegekend. Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid met een aangetekende brief ingediend worden binnen een vervaltermijn van dertig kalenderdagen vanaf de postdatum van de brief waarmee de beslissing is gemeld.

De toezichthouder beoordeelt de gegrondheid van het beroep en bezorgt jou en het Vlaams Woningfonds zijn beoordeling binnen drie weken vanaf de datum van de afgifte op de post van jou aangetekende brief.
Als de toezichthouder het beroep gegrond beoordeelt, kent het Vlaams Woningfonds de gevraagde verlening of uitstel van betaling toe.

De gegevens van de toezichthouder zijn:

Wonen-Vlaanderen
Afdeling Toezicht
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 22
1000 Brussel

Je kan beroep aantekenen bij de toezichthouder tegen de beslissing dat je niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden. Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid met een aangetekende brief ingediend worden binnen een vervaltermijn van dertig kalenderdagen vanaf de postdatum van de brief waarmee de beslissing is gemeld.

De toezichthouder beoordeelt de gegrondheid van het beroep en bezorgt jou en het Vlaams Woningfonds zijn beoordeling binnen twee weken vanaf de datum van de afgifte op de post van jou aangetekende brief.
Als de toezichthouder het beroep gegrond beoordeelt, kent het Vlaams Woningfonds de huurwaarborglening toe.

De gegevens van de toezichthouder zijn:

Wonen-Vlaanderen
Afdeling Toezicht
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 22
1000 Brussel

Sociaal huren

Je kan langskomen op één van onze kantoren, ons telefonisch contacteren of het contactformulier invullen. Na ontvangst van de door jou ingevulde inschrijvingsdocumenten kunnen wij jouw dossier verder onderzoeken. Zo je voldoet aan de voorwaarden word je ingeschreven in ons inschrijvingsregister. Je ontvangt van ons een inschrijvingsbewijs.

De grootte van jouw gezin bepaalt voor welke woningen je in aanmerking komt. Je gezinssamenstelling dient de rationele bezetting van de huurwoning zo dicht mogelijk te benaderen. Zo wordt een woning geschikt voor 6 personen bij voorrang toegewezen aan een gezin dat 6 personen telt. Jongens en meisjes krijgen aparte slaapkamers.

Je kan opgeven welk soort woongelegenheid je wenst te huren: een eengezinswoning, een appartement of beiden. Je dient ook aan te duiden in welke gemeente(n) je wenst te huren.

Ja, indien je een eigendom ten kosteloze titel gedeeltelijk hebt verworven (bv. via een erfenis), heb je één jaar vanaf de toewijzing van een sociale huurwoning om dit aandeel te vervreemden.

Volgende woningen worden ook niet in aanmerking genomen om de eigendomsvoorwaarde te controleren:

 • je woning in het Vlaamse Gewest is maximaal twee maanden voor je inschrijving onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is en de ontruiming ervan is noodzakelijk ;
 • je woont in een woning in het Vlaamse Gewest die onaangepast is aan je fysieke handicap;
 • je woont in je woning maar je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning;
 • je woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet toegelaten is (bv een camping);
 • je woning moet worden ontruimd met toepassing van artikel 3.30, § 2, tweede lid, artikel 4.3, 5.25, 5.35, 5.41, 5.46 en artikel 5.88, tweede lid van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;
 • je woont in een woning waarover je het beheer hebt verloren tengevolge van een faillietverklaring  of tengevolge van een collectieve schuldenregeling.

Dat is moeilijk te zeggen. Wij kunnen alleen maar een schatting maken op basis van de wachttijd van de vorige kandidaten die een gelijkaardige woning kregen toegewezen. Wij weten immers niet wanneer een huurder een opzeg zal geven en er een geschikte woning vrijkomt.

Wachtlijsten zijn altijd momentopnamen. Soms zijn er mensen die voorrang krijgen of schrijven mensen zich uit. Daardoor wordt de wachtlijst langer of korter.

Laat elke wijziging in je gezinssituatie onmiddellijk weten. Als je gezin groter of kleiner wordt, kan het zijn dat je voor een andere woning in aanmerking komt dan bij je inschrijving. Stel ons dus in kennis wanneer er een kindje bijkomt of er een persoon het gezin verlaat of mee komt inwonen. Ook als jij en je partner uit elkaar gaan, dienen wij je inschrijving aan te passen.

Contacteer ons ook als er personen in het kader van een gezinshereniging bij je zijn komen inwonen of als je adres wijzigt.

Zodra je volgens de wettelijk vastgelegde toewijzingsregels in aanmerking komt voor de toewijzing van een huurwoning ontvang je van ons een schriftelijke aanbodbrief. Je dient ons binnen de 15 kalenderdagen schriftelijk te laten weten of je interesse hebt om deze woning te huren. Je kan de woning eerst gaan bezichtigen.

Indien je niet tijdig reageert, beschouwen wij dit als een weigering. Bij de tweede ongegronde weigering van een aangepaste woning wordt je inschrijving geschrapt.

De door jou te betalen huurwaarborg bedraagt 2 maal de basishuur van je toegewezen huurwoning. Hier staat wel een maximum op van 1022 EUR in 2022.

Je huurovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 9 jaar. Na 9 jaar controleren wij of je nog aan de inkomensvoorwaarde voldoet en of je woning niet onderbezet is. Indien deze voorwaarden zijn vervuld, wordt je huurovereenkomst verlengd met 3 jaar. Dit gebeurt vervolgens telkens opnieuw na 3 jaar indien je aan de voorwaarden voldoet.

Als na 9 jaar je inkomen te hoog is of je woning onderbezet, dienen wij je huurovereenkomst op te zeggen. Er zijn wel een aantal uitzonderingen voorzien.

Je dient ons hier vooraf van te verwittigen. Je partner kan enkel komen inwonen indien je samen met hem of haar voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Als je bent gehuwd of wettelijk samenwoont worden deze voorwaarden onmiddellijk gecontroleerd. Indien je feitelijke partner komt inwonen, worden de voorwaarden pas gecontroleerd nadat jullie 1 jaar hebben samengewoond in de huurwoning.

Je partner kan alleen komen inwonen indien je huurwoning daardoor niet onaangepast (te klein) wordt.

Uiterlijk 1 jaar nadat je huurder bent geworden, dien je te voldoen aan de taalkennisverplichting. Dit betekent dat je een basisniveau A1 van het Nederlands dient te hebben. Wanneer je dit niveau nog niet hebt bij aanvang van de verhuring zullen wij dit gedurende 1 jaar mee opvolgen. Voldoe je na 1 jaar nog steeds niet, dan zijn wij verplicht je dossier over te maken aan de toezichthouder die je mogelijks een geldboete kan opleggen.

Je kan je huurovereenkomst opzeggen door een aangetekende brief te sturen naar één van onze kantoren.

Wanneer beide huurders de woning verlaten, moet de opzegbrief zijn ondertekend door jou en je partner. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden en gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je de opzegging hebt gedaan.

Zegt maar één van de twee huurders de huurovereenkomst op (je partner verlaat de huurwoning) dan geldt er voor hem of haar geen opzegtermijn.

Heb je vragen over je inschrijving, aanbod huurwoning, huurovereenkomst, huurprijs... dan kan je terecht op volgende telefoonnummers:

Heb je vragen over herstellingen of schade aan je huurwoning dan kan je terecht op volgende telefoonnummers:

Vind je jouw vraag niet terug?

Vlaams Woningsfonds helpt je graag verder. Neem gerust contact op met één van onze provinciale kantoren.

Contact