Aanvraag

U dient de Verzekering Gewaarborgd Wonen digitaal aan te vragen via het formulierenloket.

De aanvraag bestaat uit verschillende documenten:

 • Document 1: verklaring lener(s);
 • Document 2: verklaring aanvrager(s);
 • Document 3: werkattest (voor werknemers) => in te vullen door de werkgever;
 • Document 4: Attest inzake de prestaties van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (voor zelfstandigen in hoofdberoep) => in te vullen door de sociale verzekeringskas voor zelfstandigen;
 • Document 5: Inlichtingen met betrekking tot de hypothecaire leningen => in te vullen door de kredietverstrekker.

Alle vereiste gegevens van documenten 1 en 2 dienen digitaal ingegeven te worden via het formulierenloket. Nadien kan u de documenten daar digitaal ondertekenen of afdrukken ter ondertekening. De overige documenten kan u, nadat u alle noodzakelijk gegevens voor documenten 1 en 2 hebt ingegeven, eveneens terugvinden in het formulierenloket.

Alle leners moeten voldoen aan de verklaringen af te leggen door de leners. Alle aanvragers moeten voldoen aan de verklaringen af te leggen door de aanvragers. Als slechts één van de leners voldoet aan de verklaringen af te leggen door de aanvrager, dan kan hij de aanvraag ondertekenen als aanvrager en indienen. De mede-ontlener ondertekent de aanvraag dan enkel als lener, daar hij niet aan de verklaringen van de aanvrager voldoet. Alleen de persoon die de aanvraag indient als aanvrager zal verzekerd kunnen worden tegen inkomensverlies. vb. Marie en Jan gaan samen een lening aan voor de aankoop van hun eerste woning. Jan voldoet niet aan de voorwaarden voor de aanvrager omdat hij nog geen volledig jaar voorafgaand aan de aanvraag heeft gewerkt. Marie vult de aanvraag in als lener en als aanvrager, Jan vult de aanvraag in als lener.

Als u in het voorafgaande jaar een andere woning verkocht, voeg dan best bij uw aanvraag een bewijs van deze verkoop.

Let op: doe uw aanvraag tijdig! U heeft één jaar vanaf de datum van de eerste geldopname in de lening. Zodra we een (digitaal) ingevuld en ondertekend Document 1 Verklaring lener(s) en Document 2 Verklaring aanvrager(s) ontvangen hebben, kunnen we de aanvraag opstarten en kan u vervolgens de aanvraag aanvullen.

Behandeling

Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u van het Vlaams Woningfonds een ontvangstmelding per mail (of per brief als u daar expliciet om vraagt) met de datum van ontvangst en uw dossiernummer.
Het Vlaams Woningfonds kijkt na of uw aanvraag volledig is en alle nodige documenten bevat. Is dat niet zo, dan zal men u per mail (of per brief als u daar expliciet om vraagt) de ontbrekende documenten vragen.
Zodra het dossier volledig is, heeft het Vlaams Woningfonds maximaal negentig werkdagen de tijd om een beslissing te nemen over uw aanvraag. Deze beslissing krijgt u per mail (of per brief als u daar expliciet om vraagt). Als het Vlaams Woningfonds binnen die termijn geen beslissing heeft genomen, geldt dit als een weigering.

Als u niet akkoord gaat met de beslissing (of weigering), kunt u beroep aantekenen. 
Vanaf de weigering van uw aanvraag (of na het verstrijken van de 90 werkdagen), hebt u 60 werkdagen de tijd om beroep aan te tekenen. Dit moet u doen per aangetekende brief of per mail.

Bij goedkeuring van uw aanvraag krijgt u van de verzekeraar een polis toegestuurd. Daarin staat uitgelegd wat u moet doen als u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Bewaar dit document dus zorgvuldig.

Let op!

 • Na de datum van de eerste of enige kapitaalsopname van de lening hebt u maar een jaar tijd om uw aanvraag in te dienen.
  De datum van de eerste of enige kapitaalsopname van de lening is de datum waarop u van de kredietverstrekker de volledige som of een gedeelte ervan hebt gekregen. Dit is dus niet de datum waarop u een eerste aflossing van uw lening terugbetaalt aan uw kredietverstrekker. Als u uw aanvraag langer dan een jaar na deze kapitaalsopname indient, dan is ze te laat en kunt u dus geen verzekering meer krijgen;
 • U moet arbeidsgeschikt zijn én aan het werk zijn op het ogenblik dat u de verzekering aanvraagt.
  Het heeft geen zin een aanvraag in te dienen op het moment dat u werkloos of arbeidsongeschikt wordt: dan komt u niet meer in aanmerking. Ook als student, schoolverlater, werkzoekende of huisvrouw kunt u geen aanvraag indienen;
 • Het werkattest of het attest van het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen moet op het ogenblik van de aanvraag zo recent mogelijk ingevuld zijn (en niet ouder dan twee maanden).
  Op het ogenblik van de aanvraag moet u aantonen dat u al minstens twaalf maanden werkt. Dit doet u met Document 3 Werkattest (voor werknemers) of Document 4 Attest inzake de prestaties van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (voor zelfstandigen), in te vullen door uw werkgever of uw sociaal verzekeringsfonds;
 • Om in aanmerking te komen voor de verzekering mag de door de kredietverstrekker geschatte verkoopwaarde van uw woning niet hoger zijn dan 378 120 euro of 434 830 euro als uw woning gelegen is in een gemeente opgenomen op de lijst van gemeentes met een verhoogde verkoopwaarde.
  Document 5 Inlichtingen met betrekking tot de hypothecaire lening vraagt naar de waarde van uw woning, zoals die wordt geschat door uw kredietverlener;
 • U mag voor dezelfde woning nog niet eerder toegelaten zijn tot de verzekering gewaarborgd wonen.
  Als u voor uw woning eenmaal een verzekering hebt gekregen, dan kunt u bij het afsluiten van een nieuwe hypothecaire lening voor dezelfde woning geen nieuwe verzekering aanvragen. U kunt zich maar een keer verzekeren voor dezelfde woning, ook als uw eerste lening bijvoorbeeld diende voor de aankoop ervan, en een tweede voor verbouwingswerken;
 • Zorg er ook altijd voor dat u alle nodige documenten volledig invult of laat invullen, en alle gevraagde bijlagen bijvoegt.
  Als er gegevens in uw aanvraag ontbreken, moet het Vlaams Woningfonds u daar achteraf per brief om vragen. Daardoor zal de hele procedure langer duren, en moet u dus langer wachten op de goedkeuring van uw aanvraag.