Huurwaarborglening

Door de loutere aanvraag in te dienen ga je als aanvrager akkoord met de terugbetalingsvoorwaarden en ben je dus verbonden als het Vlaams Woningfonds oordeelt dat je aan de toekenningsvoorwaarden voldoet. Een aparte kredietovereenkomst dient dus nadien niet meer te worden ondertekend.

Er wordt je geen huurwaarborglening toegekend indien je op het ogenblik van de beoordeling door het Vlaams Woningfonds niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.

Voorts wordt je geen huurwaarborglening toegekend als

  • al eerder twee huurwaarborgleningen werden toegekend, waarvan de terugbetalingstermijn nog niet verstreken is;
  • je een betalingsachterstand hebt bij een eerder verleende huurwaarborglening;
  • een eerder verleende huurwaarborglening vervroegd opgeëist werd ingevolge onjuiste en onvolledige verklaringen afgelegd te kwader trouw en er nog geen termijn van drie maanden verstreken is sinds de volledige vervroegde terugbetaling na die opeising.

Op gemotiveerd verzoek kan:

  • de oorspronkelijke betalingstermijn met zes maanden worden verlengd en het verschuldigde maandbedrag daaraan worden aangepast;
  • een betalingsuitstel worden toegestaan; de termijn waarin de lening moet worden terugbetaald, wordt daarmee verlengd.

Let op: geld lenen, kost ook geld.

Bij een betalingsachterstand van twee vervallen maandelijkse afbetalingen zal het OCMW van jouw woonplaats op de hoogte worden gebracht.
Een betalingsachterstand kan eveneens aanleiding geven tot een melding aan de “Centrale voor Kredieten aan Particulieren”.

De lening wordt vervroegd volledig opgevorderd bij een achterstand van ten minste twee vervallen maandelijkse afbetalingen of een bedrag dat gelijk is aan 20 % van het nog terug te betalen totaalsaldo én je 1 maand nadat je een aangetekende zending met ingebrekestelling hebt ontvangen, je verplichtingen niet bent nagekomen. In afwachting van de vervroegde terugbetaling ben je een intrest verschuldigd van 2,05% op jaarbasis.

Niet-betaling kan aanleiding geven tot gedwongen invorderingsmaatregelen zoals beslag op je inkomsten.

Je kan beroep aantekenen bij de toezichthouder tegen de beslissing dat geen verlenging van de betalingstermijn of uitstel van betaling wordt toegekend. Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid met een aangetekende brief ingediend worden binnen een vervaltermijn van dertig kalenderdagen vanaf de postdatum van de brief waarmee de beslissing is gemeld.

De toezichthouder beoordeelt de gegrondheid van het beroep en bezorgt jou en het Vlaams Woningfonds zijn beoordeling binnen drie weken vanaf de datum van de afgifte op de post van jou aangetekende brief.
Als de toezichthouder het beroep gegrond beoordeelt, kent het Vlaams Woningfonds de gevraagde verlening of uitstel van betaling toe.

De gegevens van de toezichthouder zijn:

Wonen-Vlaanderen
Afdeling Toezicht
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 22
1000 Brussel

Je kan beroep aantekenen bij de toezichthouder tegen de beslissing dat je niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden. Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid met een aangetekende brief ingediend worden binnen een vervaltermijn van dertig kalenderdagen vanaf de postdatum van de brief waarmee de beslissing is gemeld.

De toezichthouder beoordeelt de gegrondheid van het beroep en bezorgt jou en het Vlaams Woningfonds zijn beoordeling binnen twee weken vanaf de datum van de afgifte op de post van jou aangetekende brief.
Als de toezichthouder het beroep gegrond beoordeelt, kent het Vlaams Woningfonds de huurwaarborglening toe.

De gegevens van de toezichthouder zijn:

Wonen-Vlaanderen
Afdeling Toezicht
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 22
1000 Brussel