De woningen van het Vlaams Woningfonds worden verhuurd overeenkomstig de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en de op het Vlaams Woningfonds van toepassing zijnde bepalingen van het besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021. Deze regelgeving is regelmatig aan wijzigingen onderhevig. De wijzigingen kunnen onmiddellijk van toepassing zijn op jouw inschrijving of lopende huurovereenkomst zonder dat jouw huurovereenkomst wordt aangepast.

Sociale huurwoningen moeten worden voorbehouden voor de mensen die er effectief recht op hebben. Zo moeten huurders van een sociale woning voldoen aan de onroerende bezitsvoorwaarde. Je mag zowel in België als in het buitenland geen eigendommen hebben. Het Vlaams Woningfonds zal voortaan samenwerken met gespecialiseerde ondernemingen om te onderzoeken of je eigendommen hebt in het buitenland. Er wordt enkel een onderzoek opgestart wanneer er ernstige vermoedens zijn dat je een eigendom bezit in het buitenland. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan jouw huurovereenkomst worden beëindigd. Ook de sociale korting die werd toegekend om jouw huurprijs te berekenen, kan worden teruggevorderd.

Vanaf 1 januari 2023 veranderen er een aantal regels indien je een sociale woning huurt.

Als huurder van een sociale woning diende je reeds te beschikken over een basistaalvaardigheid niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Vanaf 1 januari 2023 wordt dit niveau opgetrokken naar taalkennis niveau A2. Je dient hieraan te voldoen uiterlijk twee jaar nadat je huurder bent geworden. Indien dit niet het geval is, kan de toezichthouder jou een geldboete opleggen.

Vanaf 1 januari 2023 geldt er ook een nieuwe huurdersverplichting. Indien je een niet-beroepsactieve burger met arbeidspotentieel bent, dien je op het ogenblik van het afsluiten van jouw huurovereenkomst te zijn ingeschreven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Kan je niet werken wegens arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of erkende handicap? Dan is deze verplichting op jou niet van toepassing. Dit is ook het geval wanneer je een leefloon ontvangt en het OCMW besliste dat je om billijkheidsredenen niet kan werken.

Indien je niet aan deze nieuwe huurdersverplichting voldoet, kan de toezichthouder jou een geldboete opleggen.

Eens je huurder bent, wordt er door het Vlaams Woningfonds een driejaarlijkse controle uitgevoerd op het naleven van de huurdersverplichting.

De verplichting tot inschrijving bij de VDAB is ook op jou van toepassing wanneer je voor 1 januari 2023 reeds een sociale woning huurde bij het Vlaams Woningfonds. In dat geval heb je tot 31 maart 2023 de tijd om te voldoen.

Hierbij vind je een uitgebreide toelichting bij de reglementering zoals deze vanaf 1 januari 2024 van toepassing is.