Sociaal huren

Inschrijven voor een sociale huurwoning gebeurt vanaf 2 januari 2024 online. Vanaf dan is er in Vlaanderen namelijk één digitaal platform voor alle inschrijvingsdossiers. Je start jouw dossier volledig zelf op, digitaal en veilig. Het Agentschap Wonen in Vlaanderen beheert dit centraal inschrijvingsregister (CIR). Je kan je dus niet meer inschrijven bij het Vlaams Woningfonds.

 Jouw bestaande kandidatuur bij het Vlaams Woningfonds wordt opgenomen in dit centraal inschrijvingsregister. Je ontvangt hierover nog een brief  van de woonmaatschappij die werkzaam is in jouw regio.

Om de overgang naar dit centraal inschrijvingsregister vlot te laten verlopen, wordt er vanaf  november 2023 een ‘freezeperiode’ ingelast en kan je je niet meer inschrijven bij het Vlaams Woningfonds. Vanaf 2 januari 2024 kan je opnieuw terecht op de website www.vlaanderen.be/sociaalhuren en jezelf registreren als kandidaat-huurder. Ook alle aanpassingen aan jouw bestaande kandidatendossier dien je via deze website door te voeren.

Ja, indien je een eigendom ten kosteloze titel gedeeltelijk hebt verworven (bv. via een erfenis), heb je één jaar vanaf de toewijzing van een sociale huurwoning om dit aandeel te vervreemden.

Volgende woningen worden ook niet in aanmerking genomen om de eigendomsvoorwaarde te controleren:

  • je woning in het Vlaamse Gewest is maximaal twee maanden voor je inschrijving onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is en de ontruiming ervan is noodzakelijk ;
  • je woont in een woning in het Vlaamse Gewest die onaangepast is aan je fysieke handicap;
  • je woont in je woning maar je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning;
  • je woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet toegelaten is (bv een camping);
  • je woning moet worden ontruimd met toepassing van artikel 3.30, § 2, tweede lid, artikel 4.3, 5.25, 5.35, 5.41, 5.46 en artikel 5.88, tweede lid van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;
  • je woont in een woning waarover je het beheer hebt verloren tengevolge van een faillietverklaring  of tengevolge van een collectieve schuldenregeling.

Zodra je volgens de wettelijk vastgelegde toewijzingsregels in aanmerking komt voor de toewijzing van een huurwoning ontvang je van ons een schriftelijke aanbodbrief. Je dient ons binnen de 15 kalenderdagen schriftelijk te laten weten of je interesse hebt om deze woning te huren. Je kan de woning eerst gaan bezichtigen.

Indien je niet tijdig reageert, beschouwen wij dit als een weigering. Bij de tweede ongegronde weigering van een aangepaste woning wordt je inschrijving geschrapt.

De door jou te betalen huurwaarborg bedraagt 2 maal de basishuur van je toegewezen huurwoning. Hier staat wel een maximum op van 1111 EUR in 2023.

Je huurovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 9 jaar. Na 9 jaar controleren wij of je nog aan de inkomensvoorwaarde voldoet en of je woning niet onderbezet is. Indien deze voorwaarden zijn vervuld, wordt je huurovereenkomst verlengd met 3 jaar. Dit gebeurt vervolgens telkens opnieuw na 3 jaar indien je aan de voorwaarden voldoet.

Als na 9 jaar je inkomen te hoog is of je woning onderbezet, dienen wij je huurovereenkomst op te zeggen. Er zijn wel een aantal uitzonderingen voorzien.

Je dient ons hier vooraf van te verwittigen. Je partner kan enkel komen inwonen indien je samen met hem of haar voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Als je bent gehuwd of wettelijk samenwoont worden deze voorwaarden onmiddellijk gecontroleerd. Indien je feitelijke partner komt inwonen, worden de voorwaarden pas gecontroleerd nadat jullie 1 jaar hebben samengewoond in de huurwoning.

Je partner kan alleen komen inwonen indien je huurwoning daardoor niet onaangepast (te klein) wordt.

Uiterlijk 2 jaar nadat je huurder bent geworden, dien je te voldoen aan de taalkennisverplichting. Dit betekent dat je een basisniveau A2 van het Nederlands dient te hebben. Wanneer je dit niveau nog niet hebt bij aanvang van de verhuring zullen wij dit gedurende 2 jaar mee opvolgen. Voldoe je na 2 jaar nog steeds niet, dan zijn wij verplicht je dossier over te maken aan de toezichthouder die je mogelijks een geldboete kan opleggen.

Indien je een niet-beroepsactieve burger met arbeidspotentieel bent, dien je op het ogenblik van het afsluiten van jouw huurovereenkomst te zijn ingeschreven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Deze verplichting is alleen van toepassing op niet-werkende huurders met een beroepsactieve leeftijd (dit wil zeggen jonger dan 65 jaar). Als je een pensioen geniet, geldt de verplichting dus niet. Kan je niet werken wegens arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of erkende handicap? Dan geldt deze verplichting evenmin. Dit is ook het geval wanneer je een leefloon ontvangt en het OCMW besliste dat je om billijkheidsredenen niet kan werken. 

Voldoe je niet aan deze voorwaarden en ben je niet ingeschreven bij de VDAB, dan zijn wij verplicht je dossier over te maken aan de toezichthouder die je mogelijks een geldboete kan opleggen.

Eens je huurder bent, wordt er door het Vlaams Woningfonds een driejaarlijkse controle uitgevoerd op het naleven van de huurdersverplichting.

 

Je kan je huurovereenkomst opzeggen door een aangetekende brief te sturen naar één van onze kantoren.

Wanneer beide huurders de woning verlaten, moet de opzegbrief zijn ondertekend door jou en je partner. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden en gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je de opzegging hebt gedaan.

Zegt maar één van de twee huurders de huurovereenkomst op (je partner verlaat de huurwoning) dan geldt er voor hem of haar geen opzegtermijn.

Heb je vragen over je huurovereenkomst, huurprijs... dan kan je terecht op volgende telefoonnummers:

Heb je vragen over herstellingen of schade aan je huurwoning dan kan je terecht op volgende telefoonnummers: